Image


Sprawy pracownicze

Pracownik to jedna ze stron stosunku pracy. Pracownik to osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, w określonym miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.


W świetle polskiego prawa pojęcie pracownika zostało zdefiniowane w kodeksie pracy - oznacza osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Niezależnie jednak od formy zatrudnienia  Każdemu pracownikowi przysługują określone prawa, których naruszenie wywołuje skutki prawne.  


Oferujemy pracownikom pomoc prawną w zakresie dochodzenia swoich praw
w przedmiocie m.in:

  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • odszkodowania w przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę ,
  • przywrócenia do pracy,
  • odszkodowania za mobbing i dyskryminację,
  • odszkodowania za zakaz konkurencji,
  • odszkodowania za niewydanie świadectwa pracy, 
  • wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny,
  • uzyskania odprawy przy zwolnieniach grupowych.

Search