Image


Sprawy związane ze stosunkiem pracy

Każdy przedsiębiorca jest równocześnie pracodawcą. Rosnąca wśród pracowników świadomość ich praw, związana z coraz szerszym dostępem do usług prawnych, a jednocześnie zwiększające się uprawnienia organów państwa w zakresie kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów kodeksu pracy sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z usług profesjonalnych doradców z zakresu prawa pracy.


Jednym z kluczowych czynników, determinujących sukces działalności biznesowej naszych Klientów jest potencjał ludzki. Usługi kancelarii, obejmujące doradztwo w zakresie szeroko pojętych spraw związanych ze stosunkiem pracy, mają na celu umożliwienie naszym Klientom takie zarządzanie swoimi pracownikami, aby było ono optymalne z biznesowego punktu widzenia, jak również zapewniało im bezpieczeństwo prawne.


W związku z powyższym oferujemy m.in.:

  • przygotowanie wzorów umów o pracę, umów o dzieło, umów zlecenia, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, kontraktów menadżerskich,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • doradztwo w sprawach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, w tym także zwolnień grupowych,
  • doradztwo w zakresie naruszenia praw pracowników, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
  • uczestnictwo w procesach restrukturyzacji,
  • reprezentowanie pracodawcy w relacjach  z działającymi  na terenie przedsiębiorstwa  związkami zawodowymi,
  • zastępstwo procesowe w sporach z zakresu naruszeń przepisów kodeksu pracy.

Search